Cally雖然身邊冇聽力障礙嘅朋友,但係都明白佢哋生活有幾唔方便,如果聽力慢慢消失,唔單止會影響日常生活,而且仲會令個人情緒好低落!Cally知道捷成成功研發全新嘅Heari助聽器,可以提供專業八段分頻聽力補償同調節收音咪及喇叭距離,可以減低嘯叫聲。有需要的話,最好及早進行聽力評估去預防。

查詢電話: 3678 2002

網址: www.heariaudio.com

原文連結: https://hd.stheadline.com/news/columns/980/20200624/864232/%E5%B0%88%E6%AC%84-%E5%95%86%E7%95%8C%E8%AC%9B%E5%91%A2%E5%95%B2-%E8%81%BD%E5%8A%9B%E8%A1%B0%E9%80%80-%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E5%B9%AB%E5%88%B0%E4%BD%A0